ร่วมแคมเปญง่ายๆ ได้เงินแสน
สําหรับทุกโครงการของบริษัทอัลติจูด ดีเวลลอปเมนท์
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563
เพียงลงทะเบียนง่ายๆ ด้านล่างนี้

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่มีการแนะนํา (“ผู้แนะนํา”) ให้ลกูค้าที่ถูกแนะนํา (“ผู้ถูกแนะนํา”) มีการจองซื้อ และทําสัญญาห้องชุด ของโครงการดังต่อไปนี้
– อัลติจูด ยูนิคอร์น สาทร-ท่าพระ
– อัลติจูด ซิมโฟนี เจริญกรุง
– วัน อัลติจูด เจริญกรุง
– อาสะ อยุธยา-โรจนะ
– อัลติจูด มาสเตอรี พหลโยธิน 24
– อัลติจูด พรูฟ พระราม 9
– อัลติจูด พรูฟ เกษตร-นวมินทร์
– อัลติจูด สามย่าน-สีลม
– อัลติจูด ดีไฟน์

2. ผู้แนะนํา : หมายถึงลูกค้าของบริษัทอัลติจูด ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษหรือเป็นลูกค้าเก่าทุกโครงการของบริษัทฯ โดยจะต้องมีชื่อในสัญญาจองซื้อหรือสัญญาจะซื้อจะขายหรือหนังสือรับโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการของบริษัทฯ, พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

3. ผู้ถูกแนะนำ : หมายถึงลูกค้าที่ถูกแนะนําให้จองซื้อห้องชุด (ผู้ซื้อ) ของโครงการบริษัทอัลติจูด ดีเวลลอปเมนท์ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และภายในระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้น โดยการแนะนําของผู้แนะนำ และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดครบถ้วนแล้ว

4. ระยะเวลาที่กําหนด : สามารถเริ่มแนะนําและทําการจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

5. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ: เมื่อผู้แนะนำมีการแนะนำให้ผู้ถูกแนะนำจองซื้อและทำสัญญาห้องชุดทุกโครงการของบริษัทอัลติจูด ดีเวลลอปเมนท์

6. ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีการทำสัญญาห้องชุดเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วันหลังจากจองซื้อเท่านั้น

7. เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
7.1 เอกสารเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Altitude Friend Gets Friends และลงลายมือชื่อทั้งผู้แนะนำ ผู้ถูกแนะนำ และพนักงานขาย
7.2 สำเนาหนังสือจองซื้อห้องชุดของผู้ถูกแนะนำ
7.3 สําเนาบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อของผู้แนะนํา
7.4 สําเนาบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อของผู้ถูกแนะนํา
7.5 สําเนาหน้าบัญชีของลูกค้าสําหรับนําเช็คเงินสดเข้าบัญชีโดยจะนําเข้าเฉพาะชื่อบัญชีของผู้แนะนําที่ได้รับรางวัลเท่านั้น

8. ผู้แนะนําจะได้รับเช็คเงินสดภายใน60วันนับแต่วันที่ผู้ถูกแนะนำมีการทำสัญญาห้องชุดเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้นโดยติดต่อขอรับรางวัลตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนด

9. ผู้ถูกแนะนำจะต้องแจ้งชื่อผู้แนะนำกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ณ​ วันจองซื้อทันทีและผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะต้องทำการลงลายมือชื่อการเข้าร่วมโปรโมชั่นในใบเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

10. ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนชื่อผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำ หากได้มีการระบุไว้ในเอกสารเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Altitude Friend Gets Friends ในครั้งแรกที่ทำการจองซื้อตามข้อ 7 ครบถ้วนแล้ว

11. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถูกแนะนำ จะถือว่าไม่เข้าร่วมเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Altitude Friend Gets Friends

12. สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการแนะนําหรือถูกแนะนําไม่สามารถ แลก/คืน/เปลี่ยน/ทอน เป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้

13. บริษัทอัลติจูด ดีเวลลอปเมนท์ จะไม่รับผิดชอบต่อการบกพร่อง เสียหาย หรือสูญหายของรางวัลต่างๆและจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆค่าบริการและภาษี อันเกิดจากการแลกรับของรางวัลต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดจากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในกรณีที่ได้พิจารณาและเห็นว่าการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษไม่ถูกต้องหรือทุจริตและให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

15. พนักงานฝ่ายขายและบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกําหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

17. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.altitude.coth หรือโทร 02-160-5165